גולשת יקרה!

ברוכה הבאה ל- Mom To Be Fit – סטודיו דיגיטלי לאימוני כושר אכילה נכונה ואורח חיים בריא לנשים.

למען מניעת אי הבנות ואי נעימויות אנא קראי בעיון תקנון זה לפני השימוש באתר ו/או רכישת אחד המוצרים המוצעים באתר

תקנון האתר, הכתוב בדף זה, מפרט את תנאי השימוש בו ומהווה הסכם בינך לבין האתר ובעליו בכל הנוגע לשימוש באתר. 

החומרים הכתובים באתר זה אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי /ואו חוות דעת ע”י רופא מוסמך. 

מטרת התכנים באתר היא לספק אינפורמציה כללית בלבד והם אינם מהווים חוות דעת רפואית ו/או ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא. התכנים באתר נועדו להרחבת הידע הבסיסי האישי של הגולשים באתר במטרה לקבל מידע כללי נרחב אודות התחום טרם הפניה אל הרופא המומחה או הגורם המקצועי המייעץ. אין להסתמך על החומרים הכתובים או המוקלטים באתר זה לשם קבלת החלטה רפואית או אחרת.

התכנים באתר  https://momtobefit.com 

אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת רפואית, ולא תהיה למשתמשים באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי האתר  ו/או בעליו ו/או כלפי צוות האתר.

השימוש באתר האינטרנט https://momtobefit.com , (להלן: “האתר”) מוצע לשימושך האישי, וזאת בתנאי שתסכימי לקבל את התנאים הכתובים במסמך זה במלואו ללא כל שינוי. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש הרשומים בדף זה, כולם או חלקם, אין את/ה רשאי/ת לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

באם בחרת לעשות שימוש כלשהו באתר הנך נותנת את הסכמתך לכל תנאי השימוש הרשומים בדף זה ומצהירה כי בעצם שימושך זה את מוותרת בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי האתר ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש באתר, במידע הקיים ו/או שיהיה קיים בו זה בעתיד, למגבלות השירותים, תכונותיהם, יכולותיהם ו/או התאמתם לצרכיך.

כל העושה שימוש בשירותי האתר יישא באחריות על כל הנוגע לשימושו באתר וכל הפועל היוצא משימושו זה באתר באופן מלא ובלעדי, בהיקף המרבי המותר על פי חוק. כמו כן כל העושה שימוש באתר ו/או בתכנים לרבות כל התכנים והסרטונים באתר בכלל וב"תכנית ובסטודיו להריון קל ובריא" בפרט מצהירה בזאת כי מצב בריאותה תקין וההריון תקין ללא סיכונים.  כמו כן, המשתמשים/ות באתר משחררים את בעלי האתר מפעיליו ומורשיהם מכל אחריות, כולל נזק בריאות או ממוני ו/או פציעה ו/או אובדן כלשהוא  שיגרמו כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר momtobefit.com  והתכנים בו לרבות התכנים ב"תכנית להריון קל ובריא". 

הצהרת בריאות וכתב ויתור

1) גלישה באתר, הזמנת המוצרים והשירותים המוצעים בו, שימוש בתכניו והסתמכות עליהם מהווה הצהרה לכך כי המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי התקנון וכן נמצא במצב פיזי ובריאותי תקין וכי אינו סובל מבעיות רפואיות העלולות להעמיד אותו בסכנה כתוצאה מאימון גופני וכי הינו מסוגל לעסוק בפעילות גופנית מאומצת.

2) כמן כן, המשתמש מצהיר כי השתתפותו בפעילות הגופנית המוצגת באתר, הינה באחריותו הבלעדית ואין ולא תהיה ל-מורן טנצמן ו דיגיטל ריין  ולמי מטעמם אחריות לכל פציעה ו/או פגיעה ו/או נזק גופני כלשהו העלול להיגרם כתוצאה משימוש במוצר, התוכן ו/או שירות המוצג ו/או הנמכר באתר, וכי לא תהא למשתמש ו/או למי מטעמו, באופן בלתי חוזר, כל טענה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לעניין זה.

3) המשתמש באתר מאשר ומצהיר בזאת כי ידוע לו שפעילות גופנית יכולה להוות סיכון לבריאותו ולבטיחותו הפיזית באם זו לא תעשה כראוי ובפיקוח גורם מקצועי צמוד. כמו כן, ידוע למשתמש כי עליו להתייעץ עם רופא בטרם תחילת פעילות גופנית, ו/או דיאטה ו/או עיסוק בכל תכנית אימונים, שימוש בציוד, כולם כפי המוצגים באתר וכי הוא עושה זאת על אחריותו בלבד.

4) המשתמש מאשר ומצהיר כי הומלץ לו לקבל את חוות דעת רפואית מתאימה בטרם תחילת פעילות גופנית כלשהי, לרבות הפעילויות המוצגות באתר.

5) תכני האתר אינם מהווים כל תחליף לייעוץ ו/או לטיפול רפואי ו/או מקצועי במקום בו הם נדרשים.

הכתוב בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים;

מדיניות ביטול עסקה  

 1. תודה על כוונתך לבצע עסקת רכישה של אחת התכניות המוצעות באתר (להלן:"התכניות"). מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מובהר כי על ביצוע הרשמה והתקשרות בעסקה לתוכניות, החל ממועד אישור תקנון זה (להלן: "העסקה", "התקנון"), חלות ההוראות הרלוונטיות  העסקה תבוצע באמצעות אתר האינטרנט בכתובת: momtobefit.com (להלן: "האתר"). האתר הינו בבעלות דיגיטל ריין ח.פ – 039415922, כתובת: מעיין 1, ראש העין.
 2. בכל מקרה מוסכם כי בביצוע ההזמנה מאשר המזמין במפורש, כי הינו מודע לכך שהתכנית הינן תכנית ל פעילות גופנית והרגלי אכילה נכונה, ולכן הוא בדק את כלל ההוראות הנוגעות למוצר/שירות שהזמין וכי אין כל מניעה מבחינתו לבצע את התכנית לרבות מניעה רפואית. בשאלות הקשורות באמור, ניתן לפנות למורן טנצמן  באמצעות דוא"ל moran@momtobefit.com  בטרם ביצוע הרכישה, או באמצעות הטלפון במספר:0523698697.
 3. מובהר בזאת כי זכותה של החברה להחליט שלא לבטל עסקה ככל שהמזמין כבר קיבל הרשאות צפייה וגישה לתכני התוכנית (להלן: "הרשאות הצפייה בתכנים") – שאז, לא יחולו דמי ביטול הגנת הצרכן, ולא יינתן ללקוח החזר כספי, ככל שיבחר לבטל את העסקה.
 
 

תקנון מדיניות ביטול עסקה והחזרים –הסטודיו  להריון קל ובריא 

 1. ביטול עסקה על ידי המשתמש יהא בהתאם לחוק והתקנות אשר על פי הדין הישראלי, לרבות, הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") בשים לב לכך כי המוצר ו/או השירות הנמכרים עונים להגדרה אשר בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 בסעיף 6 (א) סעיף קטן 7 ו-8 ולאור זאת, לא ניתן לבטל רכישה, אשר בוצעה באתר לאחר קבלת השירות ו/או המוצר ע"י המשתמש.
 2. עוד יובהר כי, בשל היותו של השירות ו/או המוצר "מידע" כהגדרתו בחוק לא יהא החזר או זיכוי בגין שינוי דעתך, תקופות מנוי בהן לא השתמשת בשירות ו/או במוצר, רכישה בשוגג, ביטול מנוי באיחור, מצב רפואי, תקלות טכניות בצד הלקוח שאינן בשליטתנו, אי שיתוף פעולה בפתרון בעיה, או סיבה או אירוע דומה. עם זאת, אם אינך מרוצה מסיבה כלשהי אנא פנה לצוות שירות הלקוחות שלנו בכתובת: support@momtobefit.com.
 3. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה ו/או עסקה שביצע המשתמש על פי שיקול דעתה, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים הבאים:

(1) בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לקבוע בתקנון זה.

(2) בכל מקרה בו לא נקלטו במערכת האתר פרטי אמצעי התשלום ו/או פרטיו המלאים של מבצע הפעולה.

(3) בכל מקרה בו נבצר מהנהלת האתר לספק את המוצר ו/או השירות בשל "כוח עליון" ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצבי חרום ונזקי טבע או בשל תקלות תקשורת, לרבות אך לא רק, תקלות מחשב, מתקפת סייבר, רשת, טלפון, או בשל עיצומים ו/או השבתה ו/או שביתה במשק של שירותים שונים וברשויות השונות ומכל סיבה שהיא שאינה בשליטת הנהלת האתר.

(4) בכל מקרה בו המשתמש ביצע פעולה או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בהנהלת האתר ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד שלישי;

4.  הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק מכל סוג שהוא, שנגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, לרבות, אך לא רק, נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי, בעקבות ביטול הזמנה ו/או עסקה של המשתמש.

5. יובהר ויודגש כי, לא ניתן לקבל זיכוי כספי ו/או החזר על מוצר או שירות אשר ניתנו במתנה.

רכישת מנוי, מוצרים וקבלת שירותים באתר

 1. תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביית התשלום.
 2. משתמש המבצע הזמנה חייב למסור פרטים המדויקים, שהם שלו בלבד ואסור לו לבצע הזמנות עבור צד ג' כלשהו.
 3. על המשתמש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה המקוון כגון: שם פרטי ושם משפחה, כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון, מספר כרטיס אשראי ישראלי תקף ונכון וכד'.
 4. מסירת מלוא הפרטים, תקינותם ונכונותם מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 5. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה המקוון וכן רישום העסקה במחשבי בעל ו/או הנהלת האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות.
 6. הזנת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 7. השלמת הליך הרכישה מותנה באישור ואימות העסקה באמצעות שליחת אישור לדואר אלקטרוני של המשתמש תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה.
 8. אין לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.
 9. הרישום באתר הוא לשימוש אישי ובלעדי של המשתמש אשר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר. קיימת חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם המשתמש/המנוי.
 10. הרישום המקוון באתר מהווה אישור והסכמת המשתמש לקבלת תכנים מאת הנהלת האתר בדיוור ישיר לכתובת הדוא"ל ובהודעות כתובות לטלפון הנייד שהקליד המשתמש.
 11. בהזמנה באמצעות כרטיס אשראי, לאחר ביצוע ההזמנה, הנהלת האתר תעביר את פרטי כרטיס האשראי, כפי שהוזנו, לבדיקה ואישור עסקה וההזמנה תטופל אך ורק בהתאם לאישור אשר יתקבל ע"י חברות כרטיסי האשראי.
 

סוגי המנויים המוצעים לרכישה באתר:

 1. מנוי חודשי – באפשרות המשתמש להירשם בדף ההרשמה המקוון ולרכוש מנוי המתחדש בכל חודש, בעלות חודשית המוצגת בדף ההרשמה המקוון.
 2. הפסקת המנוי החודשי – באפשרותו של מנוי חודשי להפסיק את המנוי בכל עת במידה ושלח הודעה על רצונו בכך, 72 שעות לפני מועד החיוב הבא (להלן: "מועד הודעת ההפסקה" ו- "מועד החיוב" בהתאמה ). במידה והמשתמש ביקש להפסיק את המנוי בחלוף מועד החיוב, אזי יחויב עבור החודש הנוסף ויוכל להמשיך ולהשתמש בשירותי האתר עד ליום החיוב הבא. יובהר ויודגש כי בכל מקרה של הפסקת המנוי, לא יהיה החזר או זיכוי כספי.
 3. מנוי שנתי/חצי שנתי – באפשרות המשתמש להירשם בדף ההרשמה המקוון ולרכוש מנוי שנתי/חצי שנתי בעלות המוצגת בדף ההרשמה המקוון. בניגוד למנוי החודשי,  המנוי השנתי הינו עסקה חד פעמית (הניתנת לחלוקה לתשלומים) שאינה ניתנת לביטול.
 

באישורו של המזמין לתקנון זה, הוא מאשר לחברה לשמור את נתוניו במאגרי המידע שלה, להשתמש בנתונים אלה לצורך ביצוע דיוור ישיר, בהמשך לביצוע העסקה שביצע המזמין. באישור של המזמין לתקנון זה הוא מאשר לחברה לבצע שימוש בנתונים אותם מסר לצרכי פילוח, ניתוחים סטטיסטיים, שיווק וכן להעביר את המידע לספק דיוור ישיר, ככל שהחברה תתקשר עימו לצרכי דיוור ישיר. החברה מעדכנת את המזמין בזאת, בכך, שבהמשך לעסקה שהוא ביצע, היא עשויה לשלוח לו מפעם לפעם דברי פרסום, וזאת בהמשך לרכישת השירות שרכש ממנה.

 1. ניתן לפנות אלינו בדוא"ל: moran@momtobefit.co , או בטלפון.
 2. כל הזכויות שמורות לחברה  ו/או לכל גורם הקשור אליה. האתר הוא רכושה של החברה ומוגן ע”י זכויות היוצרים, חוקי המסחר ושאר הוראות החוק הרלוונטיות של מדינת ישראל והחוקים הבינלאומיים, בכלל זה כל התוכן, מראה, עיצוב של האתר כמו גם סימני המסחר, שמות שירותים, גרפיקה, לוגו, שמות שירות, סיסמאות, סלוגנים, צבעים ועיצובים או כל זכות אחרת שעשויה לעמוד לחברה.
 

שימוש במידע

המידע באתר מוצג לשימוש הגולשים/ות , כאשר מפעילי האתר פועלים ועושים כמיטב יכולתם בהעברת מידע זה באופן מדויק ועדכני.

למרות האמור,האתר ו/או מפעיליו וכל המעורבים בדבר אינו/אינם אחראי/ים לאי עדכון ו/או לטעות ו/או לחסר שנפלו במידע המוצג באתר, ו/או לכל הסתמכותו של משתמש (במישרין ו/או בעקיפין) על מידע חסר, לא עדכני ו/או שגוי אשר מוצג באתר, ו/או לנזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב השימוש במידע המוצג באתר ו/או ביישומי תוכנה שהופעלו כתוצאה מהשימוש בשירותים הניתנים בו.

האתר לא יהיה אחראי, וזאת בהיקף המרבי המותר על פי חוק, לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או ענישתי, כולל נזקים בשל אובדן היכולת בשימוש במידע ו/או בקבלת רווחים הנובעים מפרסום באתר ו/או אחר ונזקים בשל שימוש בכל פורמט קובץ או מידע באתר זה.

המידע באתר זה אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים בתחום. אין להסתמך על המידע באתר לצורך החלטות רפואיות, משפטיות, אישיות ו/או כלכליות ללא היוועצות בבעלי המקצוע המתאימים.

שינויים באתר

האתר ומפעיליו  שומרים לעצמם את הזכות לבצע מפעם לפעם שינויים בתכני האתר, במבנהו ובתצוגתו, לרבות שינויים בתנאים הרשומים בהסכם זה, להוסיף עליהם או לגרוע מהם לפי שיקול דעתם ובכל עת, וללא צורך במסירת הודעה מראש לכל המשתמש באתר ו/או כל אדם אחר.

לפי שיקול דעתם המוחלט ובכל עת רשאים מפעילי האתר לשנות את יכולת הגלישה באתר, את הגישה למידע הכלול בו, את קבלת השירותים העיקריים והנלווים בו, את נגישותו ו/או זמינותו, לרבות גישה לחומרה ו/או תוכנה ו/או קישור (hyperlink) פנימי ו/או לאתר צד שלישי, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כלפי האתר ומפעיליו בשל זאת.

מפעילי האתר רשאים לסגור את האתר, למכרו למפעילים אחרים, לשנות את ייעודו, להפוך חלקים ממנו או את כולו לנגישים למנויים בלבד, להתנות גישה בתשלום לחלקים ממנו או לכולו ו/או להפסיק את התמיכה האנושית ו/או האוטומטית אשר מספק האתר בחלקים ממנו או בכולו, והנך מאשרת כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כלפי האתר ומפעיליו בשל זאת.

זמינות

בשירותי האתר ייתכנו הפרעות, הפסקות, טעויות ותקלות כתוצאה מכשל חומרה ו/או תוכנה במערכת האתר, קווי מערכות התקשורת וכשלים אחרים; מפעילי האתר יעשו כמיטב יכולתם לתקן כשלים אלו, ואינם  מתחייבים לפתרון מיידי או אחר של הכשלים..

האתר ומפעיליו עושים  כמיטב יכולתם להגן על האתר מפני פריצות ו/או חדירות למערכות מחשוב האתר באמצעות יישומם של אמצעי הגנה זמינים וסבירים, ואינם יכולים להבטיח את חסינותו של האתר ושל מערכותיו מפני פריצות עוינות אשר עלולות להפריע לתקינות האתר ולשבש את פעילותו.

אין האתר ו/או מפעיליו יישאו באחריות לכל נזק, כלכלי ו/או אישי ו/או אחר, אשר ייגרם כתוצאה מאי זמינות האתר.

קניין רוחני

תוכנו של האתר  , עיצובו (לרבות סימניו המסחריים), יישומיו וכל מידע ו/או חומר אחר הכלולים באתר מוגנים בזכויות יוצרים ואינך רשאי להעתיקם, למוסרם לצד שלישי, להציגם בפומבי, להשכירם, לשדרם, לשכפלם, להפיצם ו/או לנצלם באופן מסחרי כלשהו, בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מפורט, בכתב ומראש מאת מפעילי האתר.

המידע והיישומים הקיימים באתר נועדו אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או אחר, אלא אם כן צוין אחרת, במפורש ובכתב. 

בנוסף ןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר  מאפשר לך הורדת מידע מהאתר לצורך שימושך האישי בלבד, במקום בו האתר התיר זאת במפורש ובכתב, ובמקום זה בלבד.

שימוש אסור באתר

אינך רשאי לעשות שימוש לרעה באתר  ו/או במידע המוצג בו, לרבות מטרה המנוגדת לחוק ו/או לתנאי השימוש הרשומים בדף זה.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי עבור כל עניין הנוגע לאתר זה ו/או הנובע מהסכם זה הינו בית משפט המוסמך לכך במחוז תל אביב, ישראל.

תודה שהקדשת מזמנך לקריאת התקנון שלנו.

* אין באמור לעיל כדי להוות המלצה אישית ו/או ייעוץ רפואי או תחליף לייעוץ רפואי ובכל אופן יש להיוועץ ברופא המטפל לפני כל פעילות והשימוש באתר בזמן ההריון לפניו ואחריו. באחריות המשתמשים והגולשים לקבל ייעוץ ע”י גורם רפואי מוסמך.

© כל הזכויות שמורות ל -Mom To Be FIT | מורן טנצמן 2023