גולשת יקרה!

ברוכה הבאה ל- Mom To Be Fit – כושר תזונה ואורח חיים בריא לנשים בהריון ולאחר לידה.

 

תקנון האתר, הכתוב בדף זה, מפרט את תנאי השימוש בו ומהווה הסכם בינך לבין האתר ובעליו בכל הנוגע לשימוש באתר.

 

החומרים הכתובים באתר זה אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי /ואו חוות דעת ע”י רופא מוסמך. 

מטרת התכנים באתר היא לספק אינפורמציה כללית בלבד והם אינם מהווים חוות דעת רפואית ו/או ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא. התכנים באתר נועדו להרחבת הידע הבסיסי האישי של הגולשים באתר במטרה לקבל מידע כללי נרחב אודות התחום טרם הפניה אל הרופא המומחה או הגורם המקצועי המייעץ. אין להסתמך על החומרים הכתובים או המוקלטים באתר זה לשם קבלת החלטה רפואית או אחרת.

התכנים באתר  https://www.momtobefit.com אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת רפואית, ולא תהיה למשתמשים באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי האתר  ו/או בעליו ו/או כלפי צוות האתר.

 

השימוש באתר האינטרנט https://www.momtobefit.com , (להלן: “האתר”) מוצע לשימושך האישי, וזאת בתנאי שתסכימי לקבל את התנאים הכתובים במסמך זה במלואו ללא כל שינוי. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש הרשומים בדף זה, כולם או חלקם, אין את/ה רשאי/ת לעשות כל שימוש באתרלכל מטרה שהיא.

 

באם בחרת לעשות שימוש כלשהו באתר הנך נותנת את הסכמתך לכל תנאי השימוש הרשומים בדף זה ומצהיר כי בעצם שימושך זה את מוותרת בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי האתר ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש באתר, במידע הקיים ו/או שיהיה קיים בו זה בעתיד, למגבלות השירותים, תכונותיהם, יכולותיהם ו/או התאמתם לצרכיך.

 

כל העושה שימוש בשירותי האתר יישא באחריות על כל הנוגע לשימושו באתר וכל הפועל היוצא משימושו זה באתר באופן מלא ובלעדי, בהיקף המרבי המותר על פי חוק.

הכתוב בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים;

 

שימוש במידע

המידע באתר מוצג לשימוש הגולשים/ות , כאשר מפעילי האתר פועלים ועושים כמיטב יכולתם בהעברת מידע זה באופן מדויק ועדכני.

 

למרות האמור,האתר ו/או מפעיליו וכל המעורבים בדבר אינו/אינם אחראי/ים לאי עדכון ו/או לטעות ו/או לחסר שנפלו במידע המוצג באתר, ו/או לכל הסתמכותו של משתמש (במישרין ו/או בעקיפין) על מידע חסר, לא עדכני ו/או שגוי אשר מוצג באתר, ו/או לנזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב השימוש במידע המוצג באתר ו/או ביישומי תוכנה שהופעלו כתוצאה מהשימוש בשירותים הניתנים בו.

 

האתר לא יהיה אחראי, וזאת בהיקף המרבי המותר על פי חוק, לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או ענישתי, כולל נזקים בשל אובדן היכולת בשימוש במידע ו/או בקבלת רווחים הנובעים מפרסום באתר ו/או אחר ונזקים בשל שימוש בכל פורמט קובץ או מידע באתר זה.

 

המידע באתר זה אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים בתחום. אין להסתמך על המידע באתר לצורך החלטות רפואיות, משפטיות, אישיות ו/או כלכליות ללא היוועצות בבעלי המקצוע המתאימים.

 

שינויים באתר

האתר ומפעיליו  שומרים לעצמם את הזכות לבצע מפעם לפעם שינויים בתכני האתר, במבנהו ובתצוגתו, לרבות שינויים בתנאים הרשומים בהסכם זה, להוסיף עליהם או לגרוע מהם לפי שיקול דעתם ובכל עת, וללא צורך במסירת הודעה מראש לכל המשתמש באתר ו/או כל אדם אחר.

 

לפי שיקול דעתם המוחלט ובכל עת רשאים מפעילי האתר לשנות את יכולת הגלישה באתר, את הגישה למידע הכלול בו, את קבלת השירותים העיקריים והנלווים בו, את נגישותו ו/או זמינותו, לרבות גישה לחומרה ו/או תוכנה ו/או קישור (hyperlink) פנימי ו/או לאתר צד שלישי, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כלפי האתר ומפעיליו בשל זאת.

 

מפעילי האתר רשאים לסגור את האתר, למכרו למפעילים אחרים, לשנות את ייעודו, להפוך חלקים ממנו או את כולו לנגישים למנויים בלבד, להתנות גישה בתשלום לחלקים ממנו או לכולו ו/או להפסיק את התמיכה האנושית ו/או האוטומטית אשר מספק האתר בחלקים ממנו או בכולו, והנך מאשרת כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כלפי האתר ומפעיליו בשל זאת.

 

זמינות

בשירותי האתר ייתכנו הפרעות, הפסקות, טעויות ותקלות כתוצאה מכשל חומרה ו/או תוכנה במערכת האתר, קווי מערכות התקשורת וכשלים אחרים; מפעילי האתר יעשו כמיטב יכולתם לתקן כשלים אלו, ואינם  מתחייבים לפתרון מיידי או אחר של הכשלים..

 

האתר ומפעיליו עושים  כמיטב יכולתם להגן על האתר מפני פריצות ו/או חדירות למערכות מחשוב האתר באמצעות יישומם של אמצעי הגנה זמינים וסבירים, ואינם יכולים להבטיח את חסינותו של האתר ושל מערכותיו מפני פריצות עוינות אשר עלולות להפריע לתקינות האתר ולשבש את פעילותו.

 

אין האתר ו/או מפעיליו יישאו באחריות לכל נזק, כלכלי ו/או אישי ו/או אחר, אשר ייגרם כתוצאה מאי זמינות האתר.

 

קניין רוחני

תוכנו של האתר  , עיצובו (לרבות סימניו המסחריים), יישומיו וכל מידע ו/או חומר אחר הכלולים באתר מוגנים בזכויות יוצרים ואינך רשאי להעתיקם, למוסרם לצד שלישי, להציגם בפומבי, להשכירם, לשדרם, לשכפלם, להפיצם ו/או לנצלם באופן מסחרי כלשהו, בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מפורט, בכתב ומראש מאת מפעילי האתר.

 

המידע והיישומים הקיימים באתר נועדו אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או אחר, אלא אם כן צוין אחרת, במפורש ובכתב. 

 

בנוסף ןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר  מאפשר לך הורדת מידע מהאתר לצורך שימושך האישי בלבד, במקום בו האתר התיר זאת במפורש ובכתב, ובמקום זה בלבד.

 

שימוש אסור באתר

אינך רשאי לעשות שימוש לרעה באתר  ו/או במידע המוצג בו, לרבות מטרה המנוגדת לחוק ו/או לתנאי השימוש הרשומים בדף זה.

 

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי עבור כל עניין הנוגע לאתר זה ו/או הנובע מהסכם זה הינו בית משפט המוסמך לכך במחוז תל אביב, ישראל.

 

תודה שהקדשת מזמנך לקריאת התקנון שלנו.