גולשת יקרה!

ברוכה הבאה ל- Mom To Be Fit – כושר תזונה ואורח חיים בריא לנשים בהריון ולאחר לידה.

תקנון האתר, הכתוב בדף זה, מפרט את תנאי השימוש בו ומהווה הסכם בינך לבין האתר ובעליו בכל הנוגע לשימוש באתר. 

החומרים הכתובים באתר זה אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי /ואו חוות דעת ע”י רופא מוסמך. 

מטרת התכנים באתר היא לספק אינפורמציה כללית בלבד והם אינם מהווים חוות דעת רפואית ו/או ייעוץ מקצועי מכל סוג שהוא. התכנים באתר נועדו להרחבת הידע הבסיסי האישי של הגולשים באתר במטרה לקבל מידע כללי נרחב אודות התחום טרם הפניה אל הרופא המומחה או הגורם המקצועי המייעץ. אין להסתמך על החומרים הכתובים או המוקלטים באתר זה לשם קבלת החלטה רפואית או אחרת.

התכנים באתר  https://momtobefit.com 

אינם מהווים תחליף לייעוץ מקצועי ו/או חוות דעת רפואית, ולא תהיה למשתמשים באתר כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מכל סוג שהוא כלפי האתר  ו/או בעליו ו/או כלפי צוות האתר.

השימוש באתר האינטרנט https://www.momtobefit.com , (להלן: “האתר”) מוצע לשימושך האישי, וזאת בתנאי שתסכימי לקבל את התנאים הכתובים במסמך זה במלואו ללא כל שינוי. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש הרשומים בדף זה, כולם או חלקם, אין את/ה רשאי/ת לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

באם בחרת לעשות שימוש כלשהו באתר הנך נותנת את הסכמתך לכל תנאי השימוש הרשומים בדף זה ומצהירה כי בעצם שימושך זה את מוותרת בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילי האתר ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם בכל הנוגע לשימוש באתר, במידע הקיים ו/או שיהיה קיים בו זה בעתיד, למגבלות השירותים, תכונותיהם, יכולותיהם ו/או התאמתם לצרכיך.

כל העושה שימוש בשירותי האתר יישא באחריות על כל הנוגע לשימושו באתר וכל הפועל היוצא משימושו זה באתר באופן מלא ובלעדי, בהיקף המרבי המותר על פי חוק. כמו כן כל העושה שימוש באתר ו/או בתכנים לרבות כל התכנים והסרטונים באתר בכלל וב"תכנית להריון קל ובריא" בפרט מצהירה בזאת כי מצב בריאותה תקין וההריון תקין ללא סיכונים.  כמו כן, המשתמשים/ות באתר משחררים את בעלי האתר מפעיליו ומורשיהם מכל אחריות, כולל נזק בריאות או ממוני ו/או פציעה ו/או אובדן כלשהוא  שיגרמו כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר momtobefit.com  והתכנים בו לרבות התכנים ב"תכנית להריון קל ובריא". 

 

הכתוב בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים;

מדיניות ביטול עסקה  – לנוחיותך ניתן לקרוא גם בלחיצה כאן

תקנון מדיניות ביטול עסקה והחזרים –התכנית להריון קל ובריא 

  1. תודה על כוונתך לבצע עסקת רכישת התכנית להריון קל ובריא (להךלן:"התכנית"). מבלי לגרוע מהוראות כל דין, מובהר כי על ביצוע הרשמה והתקשרות בעסקה לתוכנית, החל ממועד אישור תקנון זה (להלן: "העסקה", "התקנון"), חלות ההוראות הנוגעות לעסקה המוגדרת כ"עסקת מכר מרחוק", בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") וכן הוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010 (להלן: "התקנות"). העסקה תבוצע באמצעות אתר האינטרנט בכתובת: momtobefit.com (להלן: "האתר"). האתר הינו בבעלות דיגיטל ריין ח.פ – 039415922, כתובת: המעלות 8, גבעתיים.
  2. כל הנרשם לתוכנית אשר מבצע את העסקה, יוגדר להלן: "המזמין". להלן יובא מידע כללי אודות העיקרים הנוגעים לאפשרות ביטול העסקה (להלן: "עיקרים הנוגעים לביטול"), ואולם למען הסר ספק מובהר בזאת, כי האמור להלן לעניין עיקרים הנוגעים לביטול, הינו אך ורק לצורכי יידוע, וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות הביטול הינו הנוסח הקבוע בחוק הגנת הצרכן, בתקנות אשר תוקנו מכוחו ובדין התקף בישראל. כאמור לעיל, מובהר כי כלל החוקים והדינים המוזכרים בתקנון (להלן: "הדינים") מהווים תמצית כללית בלתי ממצה בלבד. במקרה של סתירה בין תקנון זה לבין החוקים האמורים, לרבות פסיקה הנוגעת להם, תגברנה הוראות החוקים כאמור. 
  3. בעסקת מכר מרחוק, כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן, רשאי המזמין כצרכן לבטל בכתב את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי הנאות, לפי המאוחר. בעסקה שאינה מתמשכת (כמו במקרה של התוכנית להריון קל ובריא) – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. במקרה ביטול כאמור תבוטל העסקה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תוחזר התמורה ויגבו דמי ביטול בסך 5%, (להלן: "דמי ביטול הגנת הצרכן"). עוד מובהר, כי בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום העסקה, או מיום קבלת המסמך כאמור לעיל, לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.
  4. בכל מקרה מוסכם כי בביצוע ההזמנה מאשר המזמין במפורש, כי הינו מודע לכך שהתכנית הינן תכנית ל פעילות גופנית, ולכן הוא בדק את כלל ההוראות הנוגעות למוצר/שירות שהזמין וכי אין כל מניעה מבחינתו לבצע את התכנית לרבות מניעה רפואית. בשאלות הקשורות באמור, ניתן לפנות למורן טנצמן  באמצעות דוא"ל moran@momtobefit.com  בטרם ביצוע הרכישה, או באמצעות הטלפון במספר:0523698697.
  5. לפנים משורת הדין, החברה רשאית להחליט, מפעם לפעם, לבטל עסקה בגינה יחוייבו דמי ביטול הגנת הצרכן, אף אם הבקשה לביטול העסקה, נעשתה שלא בטווח הזמנים בקבוע בסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן, וכאמור בסעיף 3 לעיל (להלן: "טווח הזמנים לביטול עסקה"); ואולם מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליט שלא לבטל עסקה ככל שבקשת ביטול העסקה נעשתה שלא במסגרת טווח הזמנים לביטול עסקה, או ככל שהמזמין כבר קיבל הרשאות צפייה וגישה לתכני התוכנית (להלן: "הרשאות הצפייה בתכנים") – שאז, לא יחולו דמי ביטול הגנת הצרכן, ולא יינתן ללקוח החזר כספי, ככל שיבחר לבטל את העסקה.
  6. באישורו של המזמין לתקנון זה, הוא מאשר לחברה לשמור את נתוניו במאגרי המידע שלה, להשתמש בנתונים אלה לצורך ביצוע דיוור ישיר, בהמשך לביצוע העסקה שביצע המזמין. באישור של המזמין לתקנון זה הוא מאשר לחברה לבצע שימוש בנתונים אותם מסר לצרכי פילוח, ניתוחים סטטיסטיים, שיווק וכן להעביר את המידע לספק דיוור ישיר, ככל שהחברה תתקשר עימו לצרכי דיוור ישיר. החברה מעדכנת את המזמין בזאת, בכך, שבהמשך לעסקה שהוא ביצע, היא עשויה לשלוח לו מפעם לפעם דברי פרסום, וזאת בהמשך לרכישת השירות שרכש ממנה.
  7. ניתן לפנות אלינו בדוא"ל: moran@momtobefit.com, או בטלפון.
  8. כל הזכויות שמורות לחברה  ו/או לכל גורם הקשור אליה. האתר הוא רכושה של החברה ומוגן ע”י זכויות היוצרים, חוקי המסחר ושאר הוראות החוק הרלוונטיות של מדינת ישראל והחוקים הבינלאומיים, בכלל זה כל התוכן, מראה, עיצוב של האתר כמו גם סימני המסחר, שמות שירותים, גרפיקה, לוגו, שמות שירות, סיסמאות, סלוגנים, צבעים ועיצובים או כל זכות אחרת שעשויה לעמוד לחברה.

שימוש במידע

המידע באתר מוצג לשימוש הגולשים/ות , כאשר מפעילי האתר פועלים ועושים כמיטב יכולתם בהעברת מידע זה באופן מדויק ועדכני.

למרות האמור,האתר ו/או מפעיליו וכל המעורבים בדבר אינו/אינם אחראי/ים לאי עדכון ו/או לטעות ו/או לחסר שנפלו במידע המוצג באתר, ו/או לכל הסתמכותו של משתמש (במישרין ו/או בעקיפין) על מידע חסר, לא עדכני ו/או שגוי אשר מוצג באתר, ו/או לנזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש עקב השימוש במידע המוצג באתר ו/או ביישומי תוכנה שהופעלו כתוצאה מהשימוש בשירותים הניתנים בו.

האתר לא יהיה אחראי, וזאת בהיקף המרבי המותר על פי חוק, לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או ענישתי, כולל נזקים בשל אובדן היכולת בשימוש במידע ו/או בקבלת רווחים הנובעים מפרסום באתר ו/או אחר ונזקים בשל שימוש בכל פורמט קובץ או מידע באתר זה.

המידע באתר זה אינו מהווה תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים בתחום. אין להסתמך על המידע באתר לצורך החלטות רפואיות, משפטיות, אישיות ו/או כלכליות ללא היוועצות בבעלי המקצוע המתאימים.

שינויים באתר

האתר ומפעיליו  שומרים לעצמם את הזכות לבצע מפעם לפעם שינויים בתכני האתר, במבנהו ובתצוגתו, לרבות שינויים בתנאים הרשומים בהסכם זה, להוסיף עליהם או לגרוע מהם לפי שיקול דעתם ובכל עת, וללא צורך במסירת הודעה מראש לכל המשתמש באתר ו/או כל אדם אחר.

לפי שיקול דעתם המוחלט ובכל עת רשאים מפעילי האתר לשנות את יכולת הגלישה באתר, את הגישה למידע הכלול בו, את קבלת השירותים העיקריים והנלווים בו, את נגישותו ו/או זמינותו, לרבות גישה לחומרה ו/או תוכנה ו/או קישור (hyperlink) פנימי ו/או לאתר צד שלישי, והנך מאשר כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כלפי האתר ומפעיליו בשל זאת.

מפעילי האתר רשאים לסגור את האתר, למכרו למפעילים אחרים, לשנות את ייעודו, להפוך חלקים ממנו או את כולו לנגישים למנויים בלבד, להתנות גישה בתשלום לחלקים ממנו או לכולו ו/או להפסיק את התמיכה האנושית ו/או האוטומטית אשר מספק האתר בחלקים ממנו או בכולו, והנך מאשרת כי אין לך ולא תהיה לך כל טענה כלפי האתר ומפעיליו בשל זאת.

זמינות

בשירותי האתר ייתכנו הפרעות, הפסקות, טעויות ותקלות כתוצאה מכשל חומרה ו/או תוכנה במערכת האתר, קווי מערכות התקשורת וכשלים אחרים; מפעילי האתר יעשו כמיטב יכולתם לתקן כשלים אלו, ואינם  מתחייבים לפתרון מיידי או אחר של הכשלים..

האתר ומפעיליו עושים  כמיטב יכולתם להגן על האתר מפני פריצות ו/או חדירות למערכות מחשוב האתר באמצעות יישומם של אמצעי הגנה זמינים וסבירים, ואינם יכולים להבטיח את חסינותו של האתר ושל מערכותיו מפני פריצות עוינות אשר עלולות להפריע לתקינות האתר ולשבש את פעילותו.

אין האתר ו/או מפעיליו יישאו באחריות לכל נזק, כלכלי ו/או אישי ו/או אחר, אשר ייגרם כתוצאה מאי זמינות האתר.

קניין רוחני

תוכנו של האתר  , עיצובו (לרבות סימניו המסחריים), יישומיו וכל מידע ו/או חומר אחר הכלולים באתר מוגנים בזכויות יוצרים ואינך רשאי להעתיקם, למוסרם לצד שלישי, להציגם בפומבי, להשכירם, לשדרם, לשכפלם, להפיצם ו/או לנצלם באופן מסחרי כלשהו, בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מפורט, בכתב ומראש מאת מפעילי האתר.

המידע והיישומים הקיימים באתר נועדו אך ורק לשימוש אישי ולא לשימוש מסחרי ו/או אחר, אלא אם כן צוין אחרת, במפורש ובכתב. 

בנוסף ןמבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר  מאפשר לך הורדת מידע מהאתר לצורך שימושך האישי בלבד, במקום בו האתר התיר זאת במפורש ובכתב, ובמקום זה בלבד.

שימוש אסור באתר

אינך רשאי לעשות שימוש לרעה באתר  ו/או במידע המוצג בו, לרבות מטרה המנוגדת לחוק ו/או לתנאי השימוש הרשומים בדף זה.

דין ומקום שיפוט

על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד, ומקום השיפוט הבלעדי עבור כל עניין הנוגע לאתר זה ו/או הנובע מהסכם זה הינו בית משפט המוסמך לכך במחוז תל אביב, ישראל.

תודה שהקדשת מזמנך לקריאת התקנון שלנו.